วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ที่มาของสถานักเรียน


 

สภานักเรียนเป็นองค์กรนักเรียนองค์กรหนึ่ง ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยพัฒนาโรงเรียนตามกระบวนการนิติธรรม และเป็นองค์กรที่จะปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ความเป็นประชาธิปไตย มีจิตวิญญาณในการใช้ธรรมาภิบาล เพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ เป็นต้นกล้าประชาธิปไตยที่มั่นคง เข้มแข็ง ของสังคมไทย

เมื่อปีการศึกษา 2549 โรงเรียนกัลยาณวัตร ได้ประกาศใช้ธรรมนูญสภานักเรียน

ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยผ่านการยกร่าง และกำหนดให้ใช้เป็นฉบับทดลอง มาจนถึงปีการศึกษา 2553 ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการนักเรียน (พคน.) และฝ่ายบริหารของโรงเรียนกัลยาณวัตร เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและทรงไว้ซึ่งผลประโยชน์ของโรงเรียน ทั้งนี้โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางการแบ่งโครงสร้างการทำงาน สิทธิหน้าที่ การเลือกตั้ง องค์ประกอบ ที่มา บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสภานักเรียน แนวทางแก้ไขปัญหา ซึ่งส่งผลให้การจัดระบบการบริหารงานของคณะกรรมการสภานักเรียนมีระเบียบแบบแผนปฏิบัติที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ธรรมนูญสภานักเรียนฉบับนี้ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ด้วยความร่วมมือ และอุทิศเวลาของคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนกัลยาณวัตร รุ่นปีการศึกษา 2549 ที่ตระหนักถึงปัญหาเป็นอย่างดี คณะครู นักเรียนหัวหน้าห้อง และคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2553 จึงเห็นสมควรนำธรรมนูญสภานักเรียน โรงเรียนกัลยาณวัตร พุทธศักราช 2553 ซึ่งผ่านการพิจารณาเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในปีการศึกษานี้ และต่อๆไป

สืบเนื่องจากความสำเร็จของจัดทำธรรมนูญสภานักเรียนที่กำหนดขอบเขต บทบาท หน้าที่ของกรรมการสภานักเรียน จึงเกิดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ค่ายคณะกรรมการสภานักเรียน ปฏิทินงานสภานักเรียน โครงการ กิจกรรมต่างๆขึ้นมากมาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น