วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ที่มาของสถานักเรียน


 

สภานักเรียนเป็นองค์กรนักเรียนองค์กรหนึ่ง ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยพัฒนาโรงเรียนตามกระบวนการนิติธรรม และเป็นองค์กรที่จะปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ความเป็นประชาธิปไตย มีจิตวิญญาณในการใช้ธรรมาภิบาล เพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ เป็นต้นกล้าประชาธิปไตยที่มั่นคง เข้มแข็ง ของสังคมไทย

เมื่อปีการศึกษา 2549 โรงเรียนกัลยาณวัตร ได้ประกาศใช้ธรรมนูญสภานักเรียน

ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยผ่านการยกร่าง และกำหนดให้ใช้เป็นฉบับทดลอง มาจนถึงปีการศึกษา 2553 ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการนักเรียน (พคน.) และฝ่ายบริหารของโรงเรียนกัลยาณวัตร เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและทรงไว้ซึ่งผลประโยชน์ของโรงเรียน ทั้งนี้โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางการแบ่งโครงสร้างการทำงาน สิทธิหน้าที่ การเลือกตั้ง องค์ประกอบ ที่มา บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสภานักเรียน แนวทางแก้ไขปัญหา ซึ่งส่งผลให้การจัดระบบการบริหารงานของคณะกรรมการสภานักเรียนมีระเบียบแบบแผนปฏิบัติที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ธรรมนูญสภานักเรียนฉบับนี้ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ด้วยความร่วมมือ และอุทิศเวลาของคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนกัลยาณวัตร รุ่นปีการศึกษา 2549 ที่ตระหนักถึงปัญหาเป็นอย่างดี คณะครู นักเรียนหัวหน้าห้อง และคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2553 จึงเห็นสมควรนำธรรมนูญสภานักเรียน โรงเรียนกัลยาณวัตร พุทธศักราช 2553 ซึ่งผ่านการพิจารณาเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในปีการศึกษานี้ และต่อๆไป

สืบเนื่องจากความสำเร็จของจัดทำธรรมนูญสภานักเรียนที่กำหนดขอบเขต บทบาท หน้าที่ของกรรมการสภานักเรียน จึงเกิดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ค่ายคณะกรรมการสภานักเรียน ปฏิทินงานสภานักเรียน โครงการ กิจกรรมต่างๆขึ้นมากมาย

สภานักเรียน ก.ว.


 

ในการจัดการศึกษา นอกจากจะมุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองในด้านความรู้

ความคิดและค่านิยม แล้วยังมุ่งเน้นให้ทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะได้อย่างมีความสุข โรงเรียนจึงส่งเสริมให้นักเรียนจัดกิจกรรมสภานักเรียนขึ้น เพื่อเป็นการสร้างผู้นำเยาวชนและองค์กรนักเรียนด้านกระบวนการคิด กระบวนการมีส่วนร่วม ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ทำให้เกิดความมั่นใจในศักยภาพของตนเองและเข้าใจความหมายในการดำเนินงานขององค์กรนักเรียนตามกลไกธรรมมาภิบาล อันจะส่งผลถึงความเข้มแข็งของเยาวชนและองค์กรนักเรียนอย่างสร้างสรรค์ ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

เพื่อเป็นการสร้างนักเรียนผู้นำที่มีคุณภาพ ให้รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ตระหนักถึง

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน และเพื่อให้นักเรียนผู้นำได้มีบทบาทร่วมกิจกรรมของชุมชน ซึ่งมีเป้าหมายด้านปริมาณ ก็คือ ประธานคณะกรรมการนักเรียน รองประธานคณะกรรมการนักเรียน ประธานนักเรียนคณะสีและกรรมการคณะสี จำนวน 60 คน หัวหน้าห้อง ชั้น ม.1-ม.6 จำนวน 78 คน

จำนวนรวมทั้งสิ้น 138 คน ส่วนในด้านคุณภาพ จะมุ่งเน้นให้คณะกรรมการสภานักเรียน ที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ คณะกรรมการสภานักเรียน 138 คน รู้จักบทบาทหน้าที่ของผู้นำ

และผู้ตามที่ดี สามารถนำวิธีการที่ได้รับจากการทำงานไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมทั้งในและนอกโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการติดตามผล ประเมินจากการทำงาน การสัมภาษณ์ และสังเกตจากการร่วมกิจกรรมของนักเรียนตลอดปี

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสภานักเรียน มีขั้นตอนการทำงานดังนี้

1. ขั้นศึกษางาน ต้องศึกษาเกี่ยวกับลักษณะ และการจัดตั้งสภานักเรียน โดยใช้ศึกษาเอกสารไปศึกษาดูงานและ เยี่ยมชมโรงเรียน หรือเชิญวิทยากรมาให้ความรู้

2. ขั้นเตรียมงาน
- เตรียมสถานที่ คือ โรงเรียนจะจัดหาห้องสำหรับ คณะกรรมการสภานักเรียน เพื่อใช้เป็นที่ประชุม ปรึกษาหารือ และเตรียมงานต่างๆร่วมกัน

- เตรียมบุคลากร โดยประชุมชี้แจง และจัดค่ายคณะกรรมการสภานักเรียน
- เตรียมอุปกรณ์
- เตรียมงบประมาณ

3. ขั้นดำเนินงาน
- แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างธรรมนูญสภานักเรียน
- แต่งตั้งครูที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียน
- พิจารณายกร่างธรรมนูญสภานักเรียน และเสนอฝ่ายบริหารโรงเรียน

- ประกาศใช้ธรรมนูญสภานักเรียน

- ดำเนินการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานสภานักเรียน และประธานนักเรียนคณะสี ตามข้อบังคับของธรรมนูญสภานักเรียน

- ดำเนินงานตามปฏิทินงานสภานักเรียน

- ประชุมวางแผนและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

- ประเมินผลและติดตามผล

- สรุปงาน